Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Prawa człowieka

Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka i stale pracujemy nad włączeniem ich do sposobu prowadzenia działalności.

Prawa człowieka
Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka i stale pracujemy nad włączeniem ich do sposobu prowadzenia działalności.

Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw naszych zasad zarządzania i jest zawarte w naszym Kodeksie postępowania. Praca nad włączeniem tego do naszych codziennych działań jest ciągłym procesem, który obejmuje należytą staranność, działania łagodzące w razie potrzeby oraz zaangażowanie interesariuszy.

Od 2010 roku należymy do programu United Nations Global Compact, inspirujemy się przewodnimi zasadami ONZ w działalności biznesowej i prawach człowieka podczas naszych codziennych praktyk.

W przypadku nowych projektów budowlanych kierujemy się również standardami działania Międzynarodowej Spółki Finansowej (IFC) w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego. Włączając te zasady do naszych polityk i procesów, nieustannie pracujemy nad poszanowaniem praw człowieka naszych pracowników i partnerów biznesowych, a także członków społeczności, na których wpływ mają nasze działania.

Przestrzeganie praw człowieka

Jako firma przestrzegamy praw człowieka we wszystkich naszych działaniach. Angażujemy się w to również w przypadku współpracowników zewnętrznych, dostawców i innych partnerów biznesowych.

Nasze zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka znajduje odzwierciedlenie w naszym Kodeksie postępowania, a także w Kodeksie postępowania dla dostawców.

Nieustannie pracujemy nad tym, aby prawa człowieka były integralną częścią naszej polityki i praktyk korporacyjnych, aby wzmocnić i promować nasze mechanizmy raportowania aż do najniższego poziomu projektu.

Zarządzanie prawami człowieka

Nasze zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka nakreśla nasza polityka w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej oraz zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE), w tym wymóg przeprowadzania analizy due dilligence. Przyjmując podejście oparte na ryzyku, systematycznie pracujemy nad włączeniem różnych kwestii związanych z prawami człowieka do naszych podstawowych procesów, w tym zamówień, fuzji i przejęć, zarządzania zasobami ludzkimi, inwestycji kapitałowych i rozwoju na terenach niezagospodarowanych przez człowieka.

W ramach przeprowadzanej w całej firmie analizy due diligence w zakresie praw człowieka zidentyfikowaliśmy następujące istotne kwestie dotyczące praw człowieka:

  • Jako deweloperzy i operatorzy energii odnawialnej, stoimy w obliczu ryzyka związanego z prawami człowieka, związanego z potencjalnym negatywnym wpływem na społeczności graniczące z naszymi miejscami pracy, a także z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa.
  • Jako pracodawca, stajemy przed wyzwaniami związanymi z różnorodnością i integracją wśród naszych pracowników.
  • Jako nabywca towarów i usług, stajemy przed wyzwaniami związanymi z prawami i warunkami pracy w naszym łańcuchu dostaw.

    Zdajemy sobie również sprawę, że szkolenia i świadomość są ważnym środkiem zapewnienia poszanowania praw człowieka w naszych procesach. Oprócz ogólnych szkoleń dla wszystkich pracowników, zapewniamy specjalne szkolenia z zakresu praw człowieka dla grup docelowych, takich jak kadra kierownicza i zespoły projektowe.