Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Organizacja

Firma Statkraft jest zorganizowana w pięciu obszarach biznesowych i dwóch obszarach kadrowych.

New CM 150822.jpg

Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za działalność firmy Statkraft przed Radą Nadzorczą. Ponadto, Zarząd Grupy składa się z pięciu wiceprezesów wykonawczych  obszarów biznesowych oraz obszarów funkcjonalnych. 

 

Nasze obszary biznesowe:

Obszar skandynawski odpowiada za eksploatację i utrzymanie (O&M) aktywów wytwórczych Statkraft na całym świecie oraz za tworzenie wartości w zakresie ich elastycznego wykorzystania.

Obszar europejski odpowiada za rozwój i nadzór właścicielski aktywów wiatrowych oraz solarnych w Europie. Ponadto ten obszar biznesowy jest odpowiedzialny za realizację dużych projektów w firmie Statkraft oraz odpowiada za procesy zaopatrzeniowe w grupie.

Obszar międzynarodowy odpowiada za pozyskiwanie, rozwój, nadzór właścicielski i eksploatację aktywów odnawialnych poza Europą Zachodnią i obejmuje energię wodną, wiatrową oraz słoneczną.

Obszar Markets odpowiada za komercyjną optymalizację i rozwój elastycznego portfolio wytwórczego firmy Statkraft, jak również za zapewnienie dostępu do rynku, wspieranie decyzji inwestycyjnych i zabezpieczenie długoterminowej wartości poprzez globalne strategie hedgingowe.

Obszar New Energy Solutions (Nowe rozwiązania energetyczne) odpowiada za działalność Statkraft w zakresie ciepłownictwa, rozwoju wodoru, biopaliw, systemów ładowania pojazdów elektrycznych, badań i rozwoju oraz rozwoju biznesu we wczesnej fazie, a także za innowacyjne przedsięwzięcia firmy Statkraft

 

Nasze obszary  funkcjonalne:

  • Organizacja CFO & IT odpowiada za optymalizację zarządzania finansami, napędzanie wyników Grupy, efektywną alokację zasobów, zarządzanie ryzykiem oraz IT.
  • Personel Korporacyjny odpowiada za funkcje wspierające całą Grupę Statkraft, w tym HR, relacje korporacyjne (komunikacja i PA (Public Affairs)), zrównoważony rozwój, zarządzanie i zgodność, HSSE (should be translated), strategię i analizy korporacyjne oraz biuro korporacyjne. 

Dyrektor audytu korporacyjnego podlega funkcjonalnie Radzie dyrektorów, a administracyjnie Dyrektorowi generalnemu. Funkcja ta nie jest członkiem kierownictwa korporacyjnego i uczestniczy w zespole zarządzającym CFO.

Statkraft AS w całosci należy do państwowej  spółki  spółki Statkraft SF, która jest własnością norweskiego Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. 

Kierownictwo Grupy

Zarząd Grupy składa się z Dyrektora generalnego oraz wiceprezesów wykonawczych ) obszarów biznesowych i kadrowych. Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za codzienne zarządzanie firmą.
Woman smiling
Birgitte Ringstad Vartdal
President and CEO
Anna smiling
Anna Nord Bjercke
Executive Vice President CFO & IT
Woman smiling
Ingeborg Dårflot
Executive Vice President International
Man looking in to camera
Dag Smedbold
Acting Executive Vice President Nordics
Man smiling
Hallvard Granheim
Executive Vice President Markets
Man smiling
Jürgen Tzschoppe
Executive Vice President New Energy Solutions
Man smiling
Henrik Sætness
Executive Vice President Corporate Staff
Woman smiling
Barbara Flesche
Executive Vice President Europe

Rada dyrektorów

Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i nadzór nad firmą.
Woman smiling
Alexandra Bech Gjørv
Chair
Marit Salte
Marit Salte
Board member
Woman smiling
Ingelise Arntsen
Deputy chair
Man smiling
Pål Erik Sjåtil
Board member
Man smiling
Mikael Lundin
Board member
Man smiling
Thorbjørn Holøs
Employee representative
Portrait of man
Lars Mathisen
Employee representative
Woman smiling
Marte Lind
Employee representative
Man smiling
Lars Røsæg
Board member