Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft i Better Energy poszerzają współpracę o trzy kolejne farmy fotowoltaiczne

08 lut, 2024

Statkraft i Better Energy wzmacniają współpracę w Polsce. W ramach nowego pakietu umów na zakup energii elektrycznej (PPA), Statkraft będzie pozyskiwać zieloną energię z farmy fotowoltaicznej Better Energy Krapkowice przez okres 10 lat. Ta sama spółka zapewni również dostęp do hurtowego rynku energii elektrycznej dla instalacji Better Energy Helenowo oraz Nidzica.

English version: see below

Kompleksowa współpraca na rzecz dostaw zielonej energii

Statkraft podpisał 10-letnią umowę PPA na odbiór 20 GWh energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej Better Energy w Krapkowicach. Podłączona do sieci inwestycja może wytwarzać 30 GWh energii odnawialnej rocznie, co odpowiada zużyciu 14 tys. polskich gospodarstw domowych.

Ponadto spółka zawarła umowę dostępu do hurtowego rynku energii elektrycznej dla dwóch farm fotowoltaicznych Better Energy – Helenowo i Nidzica – które mogą wytwarzać odpowiednio 74 GWh i 75 GWh energii w skali roku. 

Nidzica solar park
Farma fotowoltaiczna Nidzica

Współpracę pomiędzy Statkraft i Better Energy rozpoczęto w 2021 roku od zawarcia umowy PPA dla farmy fotowoltaicznej Resko, której spodziewana roczna moc wytwórcza ma wynieść 40 GWh. Obecnie partnerstwo obejmuje łącznie cztery instalacje, co pozwala Statkraft pozyskać od Better Energy 150 GWh zielonej energii w skali roku. 

Statkraft dąży do przyśpieszenia wykorzystania zielonej energii w całej Europie. Dlatego bardzo cieszymy się, że możemy działać ramię w ramię z Better Energy na rzecz transformacji energetycznej w Polsce" – powiedział Pieter Schipper, wiceprezes ds. północno-zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych w Statkraft.

Nidzica solar park
Widok z lotu ptaka na park fotowoltaiczny w Nidzicy

Rozwój polskiego rynku umów PPA  

Wzrost popytu na rynku umów PPA w Polsce, kiedy to przedsiębiorstwa o zróżnicowanych potrzebach energetycznych z wielu sektorów decydują się na zakup energii odnawialnej, pozytywnie przekłada się na współpracę pomiędzy Statkraft i Better Energy. Dzięki temu firmy o dowolnej wielkości mogą w długoterminowej perspektywie pozyskać od partnerów zieloną energię, ograniczać emisje i szybciej osiągać cele zrównoważonego rozwoju, aby tym samym odgrywać większą rolę w polskiej transformacji energetycznej.

Wzmocnienie szerokiej współpracy ze Statkraft, która jest jedną z największych firm z branży zielonej energii w Europie, to ważny krok naprzód dla Better Energy w Polsce i stanowi świetną wiadomość dla polskiej transformacji energetycznej" – stwierdził Mikkel Thorup, dyrektor ds. umów PPA w Better Energy. „Umowy PPA są postrzegane jako ważne narzędzie do zwiększenia produkcji energii odnawialnej w Polsce, umożliwiają redukcję zależności kraju od paliw kopalnych i jednocześnie zapewniają firmom możliwość zakupu zielonej energii po przystępnych cenach". 

Wspólne dążenie do zwiększenia wykorzystania zielonej energii w Polsce

Statkraft prowadzi w Polsce działalność w obszarze PPA od 2018 roku. Firma skupia się na umowach typu upstream i downstream, głównie dla energochłonnych podmiotów przemysłowych oraz zwiększa moc wytwarzania energii odnawialnej poprzez rozwój własnych projektów wiatrowych i słonecznych.  Współpraca z tą spółką wzmacnia pozycję Better Energy jako jednego z liderów branży fotowoltaicznej w Polsce. Obecnie Better Energy jest właścicielem i odpowiada za eksploatację pięciu farm fotowoltaicznych na terenie kraju o łącznej mocy 236 MW, a portfel projektów spółki na etapie rozwoju wynosi ponad 2,5 GW.  Wszystkie instalacje powstały dzięki pozytywnemu zaangażowaniu i dialogowi z właścicielami gruntów, sąsiadami i lokalnymi władzami.

O Better Energy

Better Energy to w pełni zintegrowana spółka z branży energii odnawialnej, która uruchamia nowe zielone moce wytwórcze. Kompleksowo rozwijamy, budujemy, eksploatujemy i jesteśmy właścicielem wielkoskalowych instalacji OZE, skupiamy się na tworzeniu wartości w ujęciu lokalnym i regionalnym, a także chcemy działać na rzecz wsparcia przyrody. Czysta energia elektryczna, którą dostarczamy jest bardziej atrakcyjna cenowo od węgla, ropy naftowej czy gazu. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się dostawców energii słonecznej w Europie Północnej. Nasz całkowity portfel farm fotowoltaicznych na etapie rozwoju przekroczył 13 GW.

O Statkraft

Statkraft jest wiodącą firmą w dziedzinie energetyki wodnej na świecie i największym w Europie producentem OZE. Spółka wytwarza energię wodną, wiatrową i słoneczną, posiada również elastyczne jednostki gazowe oraz dostarcza ciepło sieciowe. Zatrudnia 5 700 pracowników w 21 krajach.

Statkraft działa w Polsce od 2018 roku w segmencie handlu energią odnawialną. Firma oferuje fizyczne i finansowe umowy PPA, jak również rozwija projekty farm wiatrowych, słonecznych oraz magazyny energii w Europie i na świecie. W 2022 roku Statkraft otworzył w Warszawie biuro, poszerzając tym samym zakres lokalnej działalności o inwestycje w aktywa odnawialne. Spółka jest własnością państwa norweskiego i posiada rating kredytowy przyznany przez S&P na poziomie A.

Kontakt dla mediów 

Łukasz Chudy | Better Energy | Senior Communications Manager | +48 885 250 959 | luc@betterenergy.pl

Aleksandra Konecka-Olszewska | Lighthouse | Project Manager | a.konecka@lhse.pl | statkraft.pl

 

 

Statkraft and Better Energy Expand Partnership in Poland to Include Three Additional Solar Parks

Statkraft and Better Energy have strengthened their partnership in Poland to include three additional solar parks. Under a new set of Power Purchase Agreements (PPA), Statkraft will purchase green energy from Better Energy’s Krapkowice solar park for 10 years. The company will also be responsible for market access for Better Energy’s Helenowo and Nidzica solar parks. 

A comprehensive partnership for green energy

In 2023, Statkraft signed a 10-year PPA on Better Energy’s Krapkowice solar park to offtake 20 GWh of renewable energy. Now grid-connected, the park has the capacity to generate 30 GWh of renewable energy annually, equivalent to the green electricity needed to power 14,000 Polish households. 

Additionally, Statkraft has a market access agreement for two other Better Energy solar parks, Helenowo and Nidzica, which are already grid-connected and have annual production capacities of 74 GWh and 75 GWh, respectively. 

The partnership began in 2021 with a PPA on the Resko solar park, which has an expected annual production capacity of 40 GWh. Now, the cooperation between the two companies encompasses four solar parks, enabling Statkraft to offtake 150 GWh of green energy from Better Energy solar parks.

"Statkraft is passionate about driving the renewable energy shift across Europe. We are therefore very happy that we could contribute to the energy transition of Poland together with Better Energy,” says Pieter Schipper, Vice President of Northwestern European & US Origination at Statkraft.

Increased growth in the Polish PPA market

The partnership between Statkraft and Better Energy demonstrates the increasing demand for PPAs in Poland, with companies from various sectors and varying energy needs choosing to purchase renewable energy. Through PPAs sourced from Better Energy, companies of all sizes can secure green energy in the long term, reduce emissions, reach sustainability targets and add momentum to the Polish energy transition.

The expansion of our comprehensive partnership with Statkraft, one of Europe’s largest energy companies, is an important step forward for Better Energy in Poland and great news for the Polish energy transition,” says Mikkel Thorup, Director of PPAs at Better Energy. “PPAs are seen as an important tool for increasing renewable energy production in Poland, reducing the country’s dependence on fossil fuels, while providing companies with the opportunity to purchase affordable green energy.”  

Shared ambition to accelerate the adoption of green energy in Poland

Statkraft has been active in Poland since 2018, focusing on upstream and downstream PPAs, especially for energy-intensive industrial companies, and increasing renewable energy production through developing their own wind and solar projects. The continued partnership strengthens Better Energy’s position at the forefront of Poland’s transition to renewable energy. Better Energy owns and operates five solar parks across Poland with a total capacity of 236 MW and a development portfolio that currently stands at over 2.5 GW. All of its Polish parks have been developed thanks to positive engagement and dialogue with local landowners, neighbours and authorities. 

About Better Energy

Better Energy is a fully integrated renewable energy company that builds additional green energy capacity. We develop, build, own and operate large-scale renewable energy parks with an integrated focus on local and regional value creation and a strong commitment to nature. The clean electricity we sell is more affordable than coal, oil, and gas, and we are one of the fastest growing providers of solar energy in Northern Europe with a pipeline of over 13 GW of solar parks. 

About Statkraft

Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations. Statkraft has over 5,700 employees in 21 countries.

Statkraft has been active in Poland since 2018 in the renewable energy trading segment. The company offers physical and financial PPAs as well as develops wind farms, solar farms and energy storage projects in Europe and internationally. In 2022, Statkraft opened an office in Warsaw, expanding its local operations to include investments in renewable assets. The company is owned by the Norwegian state and has an A credit rating from S&P.